Intunity is trots om je uit te nodigen voor een buitengewone reis in een EntheoSonic®* Ceremony, waarbij de transformerende synergie van plantenmedicijnen en geluid wordt begeleid door Maurice Spees.

Maurice Spees, een getalenteerde sjamanistische Stemalchemist, kanaliseert de helende krachten van de medicijn via zijn stem en opent poorten naar diepgaande zelfontdekking. Terwijl de entheogeen sluimerende aspecten van je bewustzijn ontwaakt, resoneert het geluid van de stem diep van binnen, waardoor vastzittende energie wordt losgelaten. Naast de geluidsreis neemt hij ons mee op een ontdekkingstocht van onze eigen stem en de kracht die ontstaat wanneer we samen harmoniseren in een heilige ruimte.

De kapel, met haar schoonheid en geschiedenis van verering van het heilige, dient als een perfecte container voor deze gezamenlijke reis, een uitnodiging om het heilige in ieder van ons te herinneren. Binnen haar muren komen wij samen met een groep gelijkgestemde zielen om de helende energieën te versterken en de beperkingen van het individuele zelf te overstijgen, waarbij we toegang krijgen tot het immense potentieel van ons collectieve bewustzijn.

De kracht van Maurice’s stem in combinatie met uitgestrekte soundscapes doordrenkt met Tibetaanse bowls, stemvorken, drums en de betoverende monochord creëert een symfonie van helende vibraties die lagen van conditionering ontrafelen en je her-verbinden met je innerlijke wijsheid. Naast de geluidsreis neemt hij ons mee op een ontdekkingstocht van onze eigen stem en de kracht die ontstaat wanneer we samen harmoniseren in een heilige ruimte.

Door onze goddelijke verbinding te herstellen, hebben we de mogelijkheid om het evenwicht tussen lichaam, geest en spirit te herstellen, deze ervaringen in ons menselijk lichaam te verankeren, dualiteit te transcenderen en opnieuw contact te maken met onze essentie. De medicijn in combinatie met het multidimensionale weefsel van de klankomgeving helpt je om je onderscheidingsvermogen te omarmen en de diepgaande wijsheid binnenin te herontdekken.

Ga met ons mee op deze buitengewone reis, waar entheogenen, geluid en groepsbewustzijn ons diep en heilig verbinden met het leven zelf, en waar we ons transformerende potentieel van wat het betekent om mens te zijn kunnen ontsluiten.

Door te vertrouwen op je innerlijke wijsheid heeft deze alchemistische reis de kracht om je opnieuw te verbinden met de goddelijke essentie die door je heen stroomt!

*EntheoSonic®

  • Entheo: “Entheo” is afgeleid van het Griekse woord “entheos”, wat “geïnspireerd door het goddelijke” of “vervuld van de geest van een god” betekent. Het wordt vaak geassocieerd met religieuze of spirituele ervaringen en het gebruik van psychoactieve stoffen voor dergelijke doeleinden.
  • Sonic: “Sonic” heeft betrekking op geluid of het gehoor. Het heeft te maken met of wordt beïnvloed door geluidsgolven of trillingen die worden veroorzaakt door de alchemy van muziekinstrumenten en de stem.

‘A sacred sound journey into divine resonance’

Intunity is proud to invite you on an extraordinary journey through the EntheoSonic®*Ceremony, guided by the transformative synergy of plant medicines and sound, led by Maurice Spees.

Maurice Spees, a gifted Shamanic Voice Alchemist, channels the healing forces of the medicine through his voice, opening gateways to profound self-discovery. As the entheogen awakens dormant aspects of your consciousness, the sound of the voice starts resonating deep within, allowing for stagnant energy to be released.

The chapel with its beauty and history of worshipping the sacred, serves as a perfect container for this collective journey, an invitation to remember the sacred within each one of us. Within its walls, we, a group of like-minded souls, will gather to amplify the healing energies and transcend the limitations of the individual self, tapping into the vast potential of our collective consciousness.

The power of Maurice’s voice together vast soundscapes infused with Tibetan bowls, tuning forks, drums, and the mesmerising monochord create a symphony of healing vibrations that unravel layers of conditioning and reconnect you with your innate wisdom. In addition to the sound journey, he takes us on a discovery of our own voice and the power that arises from harmonising together in a sacred space.

By reclaiming our divine connection, we have the opportunity to restore the balance between body, mind, and spirit, to transcend duality and to reconnect with our essence. We ground our divine experience in our human bodies with sound. The medicine combined with the multidimensional tapestry of the soundscape will help you to embrace your discerning centre and rediscover the profound wisdom within.

Join us on this extraordinary journey, where entheogens, sound, and group consciousness can bring us into deep and sacred union with life itself, unlocking our transformative potential of what it means to be human.

By trusting your inner wisdom this alchemical journey has the power to reconnect you with the divine essence that flows through you!

*EntheoSonic®
1. Entheo: “Entheo” is derived from the Greek word “entheos,” which means “inspired by the divine” or “filled with the spirit of a god.” It is often associated with religious or spiritual experiences and the use of psychoactive substances for such purposes.

2. Sonic: “Sonic” pertains to sound or the sense of hearing. It is related to or influenced by sound waves or vibrations induced by the alchemy of instruments and the voice.

Sharing is caring